Oficina tècnica


 • Projectes per a noves instal.lacions (Càlculs, esquemes, plànols, Legalització etc.).
 • Documentació d’instal.lacions antigues.
 • Programació de sistemes automàtics (PLC’S, Variadors, Instrumentació etc.).
 • Programació d’aplicacions amb robots industrials.
 • Automatització de processos mitjançant Plc s (Siemens, Modicon, Telemecanique, Omron, etc.) I interactivitat amb els operaris mitjançant tot tipus de pantalles i displays gegants, així com implementació de sistemes de control amb Scada. Cal destacar que en aquest sector som pioners en control i adquisició de dades a través d’Ethernet TCP / IP.

Estàndard d’adquisició i explotació de dades amb Ethernet TCP / IP

Control Scada per a plantes de fabricació
Detall d’Instal·lació de PLC pel control d’aplicacions.
 • Regulació i control (Sincronisme Accionaments, Control d’Eixos, Posicionament…).
 • Aplicació de les directrius de funcionament i seguretat pel marcatge CE.
 • Disseny de prototipus electrònics (Programació de micro-controladors).
 • Disseny i aplicació d’instal·lacions domòtiques i edificis intel·ligents.
 • Cursos de formació per sistemes automàtics i programables.
 • Legalització d’instal·lacions.
 • Tramitació de Memòries Tècniques i Certificats d’instal·lació.

Disposem d’estació de treball CAD, CAE amb llicència. Per lo tant el client podrà presentar els seus esquemes i documentacions en qualsevol lloc o organisme oficial, sense cap tipus de problema.

Manteniment predictiu mitjançant Termografies, es sens dubte el millor sistema de manteniment preventiu per molts tipus d’instal·lacions, amb ell podrem detectar entre d’altres coses:

  • Rodaments en mal estat.
  • Defectes en las connexions elèctriques.
  • Línies elèctriques mal dimensionades.
  • Terminals mal premsats.
  • Fuites de calor en sistemes de vapor, calefacció, calderes etc.
  • I un llarg etc., que ens estalviarà moltes avaries, pèrdues de planta i energia.
Exemple termografia d’un terminal en mal estat.
Exemple termografía d’un interruptor magnetotérmic amb una temperatura bastant elevada.

A continuació es detalla un informe típic d’una termografia, on es pot veure a part de la imatge termogràfica, una fotografia de la zona termografiada i una gràfica de temperatures a partir de la qual s’ha efectuat un estudi per evaluar les zones més calents.

 

 

Line 1 Line 2 Line 3 Line 4
Emiss. 0,97 0,97 0,97 0,97
Avg °C 66,6 70,0 60,1 71,9
Min °C 50,1 51,7 49,0 44,1
Max °C 85,4 84,1 78,9 85,4
Delta °C

 

CLIENTE: Confidencial
DIRECCIÓN: Confidencial
TELÉFONO: Confidencial
FAX: Confidencial
e-MAIL: Confidencial
SECCIÓN: MAQUINA 1
CUADRO: ARMARIO CAPPA 2
OBSERVACIONES: Según muestra la imagen termográfica, losvaloresde temperatura más elevadoscorresponden a laconexión superior de la basefusible situada a la derecha de la imagen.
RECOMENDACIONES: En este caso se recomienda reapretar estaconexión y comprobar el estado de la conexióncon la pletina.

 

 • Emmagatzematge Massiu de Dades.
 • Explotació i anàlisi de la informació per optimitzar rendiments i processos.

ENMAGATZEMATGE MASIU DE DADES, EXPLOTACIÓ I ANÀLISI DE L’INFORMACIÓ PER OPTIMIZAR RENDIMENTS I PROCESOS.

Exemple Real d’un dels nostres projectes de control de producció.

 

Anàlisis i mesura de consums i paràmetres elèctrics del subministrament per la detecció de problemes i defectes a la xarxa, pertorbacions, compensació d’energia reactiva… mitjançant mesurador CIRCUTOR AR5 amb registre de dades mesurades.

 

 

Print Friendly and PDF